Mobilna wytwórnia mieszanek na zimno

W ramach projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Firmy Inżynieryjno-Drogowej DROGTOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez nabycie mobilnej wytwórni mieszanek na zimno z zastosowaniem asfaltu spienionego" realizowanego ze wsparciem funduszy europejskich z osi priorytetowej 5: "Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw" i działania 5.2.: "Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw" zakupiono następujące urządzenie i maszyny

  • Mobilnej wytwórni mas mineralnych na zimno WIRTGEN KMA 220
  • 2 sztuk mobilnych silosów do cementu o pojemności 30 ton
  • Cysterny do przewozu emulsji asfaltowej i gorącego bitumu
  • Rozkładarki mas bitumicznych
  • Mobilnej kruszarki udarowej Rockster R900

Dzięki wdrożeniu projektu wprowadzamy nowe usługi:

  • Kruszenie materiałów rozbiórkowych takich jak: gruz ceglany, betonowy, a także kora asfaltowa
  • Stabilizowanie gruntu przy użyciu KMA 220

a także nowe produkty:

  • Materiały z recyklingu o odpowiednich frakcjach (uzyskanych z kory asfaltowej lub z gruzu betonowego)
  • Mieszanki betonowe
  • Mieszanki mineralno- cementowo- emulsyjne
Kategoria: